Superfast Ferries logo
Superfast Ferries
googleplay appstore
TANIMLAR
1. İşbu Araç Nakliye Makbuzunda “Yükleyici” teriminin her kullanıldığı yerde, Yükleyici, Alıcı, Konsinyatör, Araç Nakliye Makbuzu Sahibi ve aracın Sahibinin dahil olduğu anlaşılmalıdır.

ESAS HÜKÜM
2. Nakliye aşağıdakilere tâbidir:
(a) 25 Ağustos 1924 tarihli Araç Nakliye Makbuzlarına ilişkin belirli kuralların birleştirilmesi hakkındaki Uluslararası Brüksel Anlaşmasında yer alan Lahey Kuralları ve 25 Ağustos 1924 Protokolünün 23 Şubat 1968 tarihli Protokolü ile değiştirilmiş şekli,
(b) Yolcu ve Bagajlarının Deniz üzerinden Taşınmasına ilişkin Atina Anlaşması, bundan böyle 1974 Atina Anlaşması olarak anılacaktır,
(c) Yunan mevzuatı, ve Nakliyecinin özellikle bildiği ve kabul ettiğini beyan ettiği burada yer alan hükümlere ve derogasyonlara tâbidir.

YÜKLEME BİRİMİ-NAKLİYECİ BEYANI
3. Burada yer alan istisnalar haricinde, araç (traktör veya kamyon ve treyler ), mallar veya burada yer alan diğer her tür nesne sözleşmede yükleme birimi olarak değerlendirilecektir ve herhangi bir çekince olmaksızın kabul edilecektir, hiçbir durumda Taşıyıcının kabulü ve sorumluluk sahibi olmamasının onu etkilemeyeceği anlamına gelmeyecektir.

SORUMLULUK DÖNEMİ
4. Taşıyıcı veya Acentası yükleme öncesi dönemde ve gemiden indirdikten sonra, her ne şekilde meydana gelirse gelsin, aracın kaybı veya hasarına ilişkin sorumluluk taşımaz.

YÜKLEME SUNUMU-YÜKLEMENİN BAŞARISIZ OLMASI
5. Taşıyıcı tarafından rezervasyonun konfirmasyonu veya nakliyenin kabulü, ilgili ödemenin tamamını veya bir kısmını almış dahi olsa, geminin yüklemeye hazır olduğu veya aracın kesinlikle yükleneceği anlamına gelmez. Gerçek yükleme geminin denize açılmasını ve yüklemeyi engelleyebilecek koşullara bağlıdır. Yükleme gerçekleşmemesi durumunda, hasar talepleri veya başka talepler gibi başka ilave ödemeler hariç, Taşıyıcı nakit fiyatini iade etmek zorundadır.
6. Araçlar bütün gerekli yükleme , işlemleri yapılmış gumruk evraklari ve fiyatin odendigini ispatlayan evraklarla birlikte geminin kalkışından 2 saat önce geminin yanında olması gerekir, Yükleyiciye isnat edilmeyen bir nedenden dahi olsa, her ne sebepten olursa olsun gecikme durumunda Kaptan yüklemeyi reddetme hakkına sahiptir. Yükleyici kendi gücü dışında bir nedenden dahi olsa, belirlenen saatte yüklemeye hazır değilse, Taşıyıcı fiyatin tamamının ödenmesini talep eder, her iki durumda da yük sözleşmesi feshedilmiş sayılır.
7. Yükleyici yükünü güvenli bir şekilde istiflemiş ve bağlamış, kapatmış ve mühürlemiş olarak, kendi yükümlülüğü ve sorumluluğunda olmak üzere sunacaktır ve her halükarda gemiye ve üçüncü kişilere karşı yükümlü olacaktır.
8. Araçlar Kaptanın talimatlarına göre yüklenecektir.
9. Kaptan sadece kendi kanaatine göre bir aracın yüklenmesini reddetmekte özgürdür ve Yükleyiciye ödemiş olduğu navlunun iadesi haricinde başka hiçbir tazminat ödenmez. Reddetme sebebinin yükün eksik istiflenmesi veya emniyete alınması, vites, frenler veya aracın başka bir bölümünde hata olması, Yükleyicinin eksik beyanı veya Yükleyici veya elemanlarına isnat edilebilecek başka herhangi bir neden olduğu taktirde, Taşıyıcı nakliyenin tüm ücretini alıkoyma hakkına sahiptir ve işbu sözleşme feshedilmiş sayılır. Herhangi bir itiraz olmaksızın aracın yüklenmesi, yükün sağlam durumda ve düzgün işlediğinin, doğru istiflendiğinin, Yükleyicinin beyanının doğru olduğunun kabulü anlamına gelmez.Taşıyıcı ve Gemiyi herhangi bir yükümlülük etkilemez ve üçüncü kişilere karşı hicbir sorumluluk tasimazlar.

YÜKLEME İNDİRME
10. Yükleyici aracı istifleme yerine kendi özeni, masrafı ve sorumluluğu ile getirir veya yükler. Yükleyici ve Alıcı boşaltma limanında aynı yükü indirir ve teslim alırlar ve Taşıyıcı hiçbir şekilde, üçüncü kişilere karşı dahi sorumluluk taşımaz. İleride gemi tarafından kiralanacak olan araç veya traktörün şoförü, gemilerin veya üçüncü bir kişinin elemanı olsa dahi, Yükleyici veya Alıcıların elemanı gibi hareket eder ve şoförün aracı yükleme, park etme ve indirme işlemleri esnasında yol açtığı herhangi bir hasardan dolayı Yükleyici ve Alıcı sorumludurlar. Aracın yüklemeden önce ve indirildikten sonra rıhtımda durması Yükleyici ve/veya Alıcının özeni, masrafı ve sorumluluğu dahilindedir.
11. Araçlar kilitlenmeden bırakılmalıdır, çalıştırma anahtarı direksiyonda asılı olmalı ve şoför kabininde herhangi bir eşya bırakılmamalıdır. Acil durumda şoförler Kaptanın emrinde olup talimatlarına uygun davranırlar.
12. Geminin varış limanına ulaşması ve yükleme dokümanlarının teslimini takiben, şoförler ve/veya Alıcılar araçlarını teslim alırlar (zamanında ve diğer araçların normal şekilde çıkışını engellemeden/geciktirmeden). Şoförün/Alıcının aracı Gemiden zamanında ve hızlı bir şekilde çıkarmayı başaramaması durumunda, Gemi bunu yapacaktır, yani daima Yükleyicinin/Alıcının riski, masrafı ve sorumluluğu dahilinde olmak üzere, Aracı Gemiden rıhtıma çıkaracaktır. Devaminda, araç rıhtımda kilitlenmeden ve çalıştırma anahtarı direksiyonda asılı vaziyette, Alıcının riski ve masrafları dahilinde bırakılacaktır. Alıcı SFF JV ve meydana gelen her tür masrafları ödedikten sonra aracıni teslim alacaktır ve Acentalar, risk ve masraflar Yükleyici/Alıcıya ait olmak üzere, Aracı (bekçisi olan veya olmayan) bir park alanına yerleştirme özgürlüğüne sahip olacaklar – ancak buna mecbur olmayacaklardır.

TAŞIYICININ KİMLİĞİ
13. İşbu Araç Nakliye Makbuzu ile kanıtlanan Sözleşme Yükleyici ile burada anılan geminin Sahibi (veya vekili) arasında akdedilmektedir ve dolayısıyla anılan Gemi sahibi sadece, geminin denizde seyahat edebilme yeteneğine bağlı olsun veya olmasın, taşıma sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu ihlal etmekten veya yerine getirmemekten kaynaklanan herhangi zarar veya kayıptan sorumlu olur. Yukarıdakilere rağmen, buradakilere göre yüklenen aracın Taşıyıcısı ve/veya emanetçisi başka bir kişi ise, kanunda veya işbu Araç Taşıma Makbuzunda yer alan sınırlamalar ve beraatler bu üçüncü kişi için de geçerlidir. Ayrıca işbu Araç Taşıma Makbuzunu Kaptan adına veya hesabına yürüten Acentaların işbu işlemde esas taraf olmadıkları anlaşılmakta ve mutabık kalınmaktadır. Anılan Acentalar, gerek aracın Taşımacısı gerekse emanetçisi olarak yükleme sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğa sahip değildirler.

SEYAHATIN AMACI
14. Hedeflenen seyahat direk seferlerle sınırlı olmamakta, geminin ve mürettebatın bakımı da dahil , hizmet sunumuna bağlantılı olan bir nedenden dolayı ,herhangi bir limanda veya yerde her tür işlem veya geri dönme veya durma veya yavaşlamayı da icermektedir.

Geminin ikamesi, aktarma ve sevkiyat
15. Önceden açıkça ayarlanmış olsun veya olmasın, Taşıyıcı aracı varış limanına anılan gemi ile veya Taşıyıcı ya da başkalarına ait gemilerle veya başka nakil vasıtaları ile taşıma serbestligine sahiptir.Bu limana direk veya dolaylı işlem yapabilir ve aracı varış limanından öte de taşıyabilir ve aktarma, karaya indirme ve gerek sahilde gerekse denizde depolayabilir ve yeniden gemiye yükleyip masrafları Taşıyıcıya ancak riski Yükleyiciye ait olmak üzere aracı sevk edebilir. Taşıyıcının aracı teslim etmeyi taahhüt ettiği nihai nokta geminin boşaltma limanından farklı bir liman ise, Taşıyıcı sadece Sevkiyat Acentası olarak hareket eder. Taşıyıcının sorumluluğu kendisinin idaresi altındaki gemilerle yürüttüğü nakliyat kısmı ile sınırlıdır ve her ne kadar bütün nakliyata ilişkin fiyat kendisi tarafından tahsil edilmiş olsa da, nakliyenin diğer herhangi bir kısmından kaynaklanan hasar veya kayıptan dolayı Taşıyıcı tarafından hiçbir talep kabul edilmeyecektir.

FIYATLAR VE ÜCRETLER
16. (a) Önceden ödenen fiyat, gerçekten ödenmiş olsun veya olmasın, yüklemeyi takiben tamamıyla kazanılmış sayılacak ve hiçbir durumda geri ödenmeyecektir. Taşıyıcının işbu sözleşmeye istinaden talep edeceği herhangi ücretler bu masraflar meydana gelir gelmez kesinlikle aynı şekilde ödenecektir. Fiyat ve ücretlerin vadesi geçtiği tarihten başlayarak yıllık yüzde yirmi (%20) faiz işleyecektir.
(b) Fiyat, aracın ağırlığı veya tonajı gibi herhangi bir dayanağa dayanarak her tür isimle gemiye yüklenecek olan her tür gecikme harçlar, resimler, vergiler ve ücretler Yükleyici tarafından ödenecektir.
(c) Taşıyıcı, gemi veya aracın Gümrüklere ve/veya ithalat ve ihracat kurallarına uymamaktan dolayı doğabilecek olan bütün para cezaları ve/veya kayıplardan Yükleyici sorumlu olacaktır.

SINIRLI SORUMLULUK
Superfast Ferries 2004 Katalogunda yazılı olan fiyat ve seferler düzenleme esnasında geçerli olan koşullara dayanmaktadır. Bu koşullardan bazılarında basım tarihinden sonra herhangi bir değişiklik olduğu taktirde, şirket seferlerini değiştirme veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden imtina etme hakkını saklı tutar. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi olası muhtemel olmayan bir durumda, müşteri yapmış olduğu tüm ödemeleri olduğu gibi iade almayı hak eder. Ancak şirket bunlardan kaynaklanan her tür hasarlar hakkında sorumluluk taşımaz. Yakıt fiyatlarının artması, döviz kuru dalgalanmaları veya başka öngörülemeyen koşulların var olması durumunda, önceden bilgi vermeksizin kalkış saatlerini ve fiyatlari değiştirme hakkına sahiptir.

TEMİNAT
17. Taşıyıcı işbu sözleşmeye göre vadesi dolmuş her tür tutar ve alacaklarini kurtarma masrafları karşılığında bir teminata sahiptir ve her tür talebini karşılamak için aracı ve içeriklerini özel olarak veya açık artırmada satma hakkına sahiptir.

HÜKÜMET TALİMATLARI, SAVAŞ, SALGIN HASTALIKLAR, DON, GREVLER VS.
18. (a) Kaptan ve Taşıyıcı işbu sözleşmeye bağlı olarak nakliye ile ilgili The Master and the Carrier shall be at liberty to comply with any orders or directions or recommendations in connection with the transport under this contract given by any Government or Authority or anybody acting or purporting to act on behalf of such Government or Authority or having under the terms of the insurance on the vessel the right to give such orders or directions or recommendations.
(b) Nakliyenin gerçekleşmesi icin gemiyi veya gemideki herhangi bir aracı savaş, savaş benzeri eylemler, ablukalar, ayaklanmalar, sivil kargaşalar veya korsanlık tarafından yol açılan müsadere veya zarar veya gecikme riskine atacağı veya gemideki herhangi bir kişinin yaşamını veya özgürlüğünü riske atacağı veya bu risklerden herhangi birinin artmasina yol açacağı anlaşıldığı taktirde, Kaptan aracı yükleme limanında veya herhangi başka bir güvenli ve uygun bir limanda indirebilir.
(c) Salgın hastalıklar, karantina, don – işçi sorunları, işçi engellemeleri, grevler, lokavtlardan herhangi biri gemide veya sahilde yükleme esnasında – yükleme veya boşaltmada gemiyi güvenli ve gecikmesiz şekilde boşaltma limanından uzaklaşmasına veya oradaki olağan şekilde boşaltma ve yeniden ayrılmasına engel olursa, Kaptan aracı yükleme limanında veya herhangi başka bir güvenli ve uygun bir limanda indirebilir.
(d) İşbu madde hükümlerine göre hakkında Araç Taşıma Makbuzu düzenlenen herhangi bir aracın indirilmesi sözleşmenin yerine getirilmesi ile sona ermiş sayılacaktır. İşbu maddeye göre herhangi bir özgürlüğün kullanılmasına bağlı olarak herhangi ilave masrafların meydana gelmesi durumunda, fiyata ilave olarak, varsa fiyat iadesi ve araca uygulanan herhangi ilave hizmetler için mantıklı bir tazminat ile birlikte Yükleyici tarafından karşılanacaktır. (e) İşbu maddede anılan herhangi bir durum beklenebilir ise veya herhangi bu tür bir sebepten dolayı gemi güvenli ve gecikmesiz olarak yükleme limanına ulaşamıyor veya giremiyor ise veya onarıma tâbi olması gerekiyor ise, Taşıyıcı Araç Taşıma Makbuzu düzenlenmeden önce sözleşmeyi iptal edebilir.
(e) If any situation referred to in this clause may be anticipated or if for any such reason the vessel cannot safely and without delay reach or enter the loading port or must undergo repairs, the Carrier may cancel the contract before the Vehicle Transportation Receipt is issued.
(f) Mümkünse Yükleyiciye bilgi verilir.


TAŞIMACININ BÜTÜN ELEMANLARI VE ACENTALARININ İSTİSNALARI VE DOKUNULMAZLIKLARI
19. İşbu genel şartlarda açıkça mutabık kalınır ki, Taşıyıcının hiçbir elemanı veya acentası (Taşıyıcı tarafından zaman zaman istihdam edilen bütün bağımsız müteahhitler de dahil) Taşıyıcının istihdamı esnasında veya bağlantılı olarak hareket ederken kendisi tarafından direk veya dolaylı olarak herhangi bir eylemi, ihmali veya hatasından kaynaklanan veya bunların sonucu olarak meydana gelen herhangi bir kayıp, hasar veya gecikmeye ilişkin hiçbir koşulda ve hiçbir şekilde Yükleyiciye karşı yükümlülük sahibi olmazlar ve işbu maddenin yukarıdaki hükümlerinde anılan genel koşullara helal getirmeksizin Taşıyıcı için işbu genel şartlarda yer alan ve geçerli olan her istisna, sınırlama, şart ve özgürlük ve her ne doğadan olursa olsun Taşıyıcı için geçerli olan ve Taşıyıcının hak sahibi olduğu her hak, yükümlülükten muafiyet, savunma ve dokunulmazlık aynı zamanda Taşıyıcının yukarıda anıldığı şekilde hareket eden bütün bu tür elemanları ve acentaları için de mevcut olacak ve bunları da koruyacak şekilde genişletilecektir ve işbu maddenin bütün yukarıda anılan hükümleri için Taşıyıcı zaman zaman elemanları veya acentaları olan veya olabilecek (yukarıda anıldığı gibi bağımsız müteahhitler de dahil) bütün kişiler adına ve menfaatine acenta veya vekil olarak hareket ediyor sayılacaktır ve bütün bu tür kişiler bu anlamda işbu Araç Taşıma Makbuzu ile kanıtlanan sözleşmeye taraf sayılacaklardır. Herhangi bu tür kayıp, hasar veya gecikme veya başka bir nedenden dolayı Yükleyici veya Taşıyıcının başka bu tür bir elemanı veya acentası tarafından kurtarılan veya kurtarılabilir olan her tür tutarı talep üzerine Yükleyici Taşıyıcıya ödeyecektir.

DONDURULMUŞ NAKLİYAT
20. Her tür dondurulmuş nakliyat araçları gemiye bindikleri andan itibaren araçlara kendi enerji güçlerini kullanmalarını yasaklayan Deniz Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliklere uymak zorundadırlar. Yükleyicinin rezervasyon esnasında yapacağı talebi üzerine ve enerji fişlerinin mevcudiyetine bağlı olarak mümkün olması koşuluyla, aracın yetkili makamlarca onaylanan özel devre şalteri suits antidef dypo donanımına sahip olması koşulu ile, gemi ana elektrik sistemine bağlantı sağlayabilir. Bağlantıya, Yükleyicinin, aynı zamanda üçüncü kişilere karşı da olmak üzere, yükümlülüğü ve sorumluluğu dahilinde olmak üzere izin verilir, gerek voltaj eksikliği veya geçici arızası veya akımda ani değişikliklerden kaynaklanan ve jeneratör tesisinde ve geminin elektrik enerjisi tedarikindeki personele bağlı durumlar dahi olsa, diğer her tür kesinti sorununa ilişkin Taşıyıcı ve gemi herhangi yükümlülükten muaftır. Soğutma aracının motoru çalışırken kıvılcım yaratması durumunda, enerji tedariki kesilir.

TAŞIYICI SORUMLULUĞUNUN İSTİSNALARI
21. Taşıyıcı hiçbir koşulda geminin denize açılmasındaki gecikmeden veya iptalinden kaynaklanan hasarla ilgili sorumluluk sahibi olmayacaktır ve gemi içinde yüklemeden önce veya yükleme esnasında, nakliyeden önce veya esnasında veya indirmeden önce veya esnasında, ne zaman meydana gelirse gelsin, ve sebebi ne olursa olsun, kendi acentaları, çalışanları veya elemanlarının sorumluluğundan kaynaklansa dahi, araç, kargo veya diğer herhangi bir nesnenin kaybı veya hasarı veya eksik olmasına ilişkin yükümlülük taşımayacaktır.
22. Bu durumda Kaptan, gemiye veya seyahate ilişkin herhangi bir koşullardan dolayı, güzergah limanı olmayan herhangi bir limanda yolcuları ve kargoyu indirme özgürlüğüne sahip olacaktır ve gemi tarafından aşılan mesafe ve harcanan zaman plandaki gibi olduğu taktirde, Taşıyıcı istek üzerine navlunun orantısal farkını iade edecek, dolayısıyla kendisini herhangi bir tazminattan kurtaracaktır.
23. Yükleyici ve/veya Şoför aracın ateş alıcı, patlayıcı, aşındırıcı veya herhangi bir şekilde tehlikeli ve/veya istikrarsız bir şekilde istiflenmiş mallar taşımadığını beyan eder.
24. Yükleyici ve/veya Şoför Kaptana ve/veya Gemi acentasına aracında taşınan malların tehlikeli doğasını, yani ateş alıcı, patlayıcı veya diğer her tür tehlikeli malları denize açılmadan önce IMO sınıflandırmasına göre ve aynı zamanda aracın ve şoförünün bu tür tehlikeli malların nakliyesini icin donanımlı ve tam lisanslı olduklarını beyan etmekle yükümlüdür. Taşıyıcı veya Kaptan veya Acentanın taşımayı onaylaması üzerine tehlikeli mallar taşıyan araç sadece geminin uygun yerine yerleştirilebilir. Bu tür tehlikeli malların nakli Deniz Ticareti Bakanlığı ve/veya Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı tarafından aranan şartlarla uyumluluğa tâbidir. Kaptan, tam bilgisi ve onayı dahilinde gemiye yerleştirilen bu tür tehlikeli malların gemi ve/veya yük açısından tehlike oluşturduğunda, bunları herhangi bir zamanda gemi açısından ve/veya Taşıyıcı ve/veya onun elemanları ve acentaları açısından herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin, Genel Ortalama durumu hariç, indirme ve/veya imha etme özgürlüğüne sahiptir.
25. Taşıyıcı gemiye binen araca yüklenen malların tarifi, ağırlığı ve değeri hakkında herhangi bir bilgi sahibi değildir.

GENEL ORTALAMA
26. Genel Ortalama 1974 York Antwerp Kurallarına tâbidir. Malları teslim almadan önce Alıcı “Lloyd Ortalama Senedini” imzalar ve Taşıyıcı tarafından belirlenen depozitoyu katkı hakkında bir teminat olarak yatırmak zorundadır. Yukarıda 26ncı maddede anılan depozito Taşıyıcı ve sigorta ekspertizi tarafından birlikte seçilen bir bankaya Taşıyıcı ile sigorta ekspertizinin müşterek hesabına yatırılır. Taşıyıcı tarafından seçilen bir veya daha fazla sigorta ekspertizi dostça bir zeminde Voula, Atina, Yunanistan’da ayarlamayı yapacaktır.

YARGI YETKİSİ
27.Herhangi bir anlaşmazlığın sadece Yunanistan’ın Pire Mahkemesi nezdinde çözüleceği konusunda mutabık kalınır.

GEMİDE GEÇERLİ PARA BİRİMİ
28.Gemide geçerli olan para birimi Euro’dur (Kuzey Denizi gemilerinde gemide ayrıca İngiliz Sterlini de kabul edilir). Döviz Büroları ve ATM nakit para makinaları da ayrıca mevcuttur. Belli başlı kredi kartları kabul edilir. Borçlandırma kartları sadece Baltık ve Kuzey Denizinde kabul edilir.

TELEKOMUNİKASYON VE İNTERNET
29.Gemide uydu üzerinden, jetonla çalışan telefonlar vardır. Ayrıca gemide internet bağlantısı kurma fırsatını kaçırmayın.

ŞAHSİ EŞYALAR
30.Superfast Ferries açık depolama alanlarında veya kamaralarda bırakılan para veya değerli eşyanın kaybından sorumlu değildir. Lütfen herhangi bir şahsi eşyanın kaybını seyahat boyunca gemideki Resepsiyona veya Müşteri Hizmetleri departmanına bildiriniz.
tel.:+30 210 89 19 010,
e-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

GEMİYE BİNME ISLEMI/GİRİŞ KURALLARI
31.Bütün yolcuların geçerli bir pasaport veya başka seyahat belgelerine sahip olmaları gerekir. Superfast Ferries, yetkili makamların bir yolcunun seyahatine devam etmesini engellemesi durumunda, sorumluluk taşımaz. Superfast Ferries geçerli seyahat belgelerine sahip olmayan herhangi bir kişinin gemiye binmesini reddetme hakkını saklı tutar. Superfast Ferries’e göç bürosu tarafından bir para cezası kesildiği taktirde, tutar uygun yasal evraklara sahip olmayan yolcuya yüklenir. Göç bürosu yetkililerinin girişe izin vermemesi durumunda, yolcu masrafları kendisine ait olmak üzere geri gönderilir. Avrupa Birliği ve İsviçre vatandaşlarının Finlandiya’ya girmesi için nüfus cüzdanı taşımaları gerekir. Bebekler ve çocukların da resmi bir kimlik formu taşıması gerekir. Başka devlet vatandaşlarının detayları öğrenmek için ilgili konsoloslukla irtibata geçmelerini rica ederiz.
atticagroup logo 2019
uic
Sete
InterFerry
ISO
Climate rescue
elitour
ancona
wedolocal
maritime
pci

Çerezler

Çerezler (cookies), bir internet sitesini veya uygulamasını ziyaret ettiğiniz esnada cihazınıza kaydedilen ve küçük miktarda bilgi içeren metin dosyalarıdır. Her sonraki ziyaretinizde çerezler siteye veya uygulamaya, veya bu çerezleri tanıyan herhangi başka bir siteye geri gönderilirler.
Superfast.com ve Superfast App sitelerinde üç (3) çerez türü kullanılmaktadır:

Α) İşlevsel çerezler (kesinlikle gerekli)Bu çerezler internet sitemizin/uygulamamızın temel işlevlerinden sorumludur. Superfast.com ve Superfast App sitelerinde gezinmek ve onların tüm özelliklerinden faydalanmanız ve güvenli bölgelerine erişmeniz için kesinlikle gereklidirler. Bu çerezler üzerinden elde edilen bilgiler reklam amaçlı kullanılmamaktadır. Temel internet hizmetlerimiz bu çerezler olmadan size sunulamaz.

Β) Performans çerezleriPerformans çerezleri, siteyi ziyaretiniz esnasında çeşitli bilgiler depolamak için kullanılır. Sonuç olarak sitenin bölgeleri sizin ihtiyaçlarınıza uygun olarak şekillenir ve böylece ziyaretiniz yüksek kaliteli bir deneyim oluşturur. Ayrıca söz konusu çerezler faydalı raporlara araç olarak bizim de sitemizi iyileştirmemiz yönünde yardımcı olur. Bu çerezler SUPERFAST FERRIES şirketinin dijital iletişim kanallarını geliştirmesine katkı sağlar. İsim kullanılmadan veri toplama sistemi üzerinden ziyaretçilerin superfast.com ve Superfast App siteleri ile etkileşimi hakkında bilgilere ulaşır ve onları kaydederler.

C) Reklam (hedefleme) çerezleriSöz konusu çerezler size ve ilgi alanlarınıza yakın içeriklerin sunulması için kullanılır. Hedeflenmiş reklam/kampanya aktarımı, reklam kısıtlaması veya bir kampanyanın başarısını ölçmek için de kullanılabilirler. Nitekim, bu çerezlerin kullanımını onaylarsanız, sitemizde ilgi alanınıza uygun şekilde hedeflenmiş ve şekillenmiş reklamlar görebilirsiniz.