Superfast Ferries logo
Superfast Ferries
googleplay appstore
ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Σ’ αυτή την Απόδειξη Μεταφοράς Οχήματος ο όρος «Φορτωτής» θα περιλαμβάνει το Φορτωτή, τον Παραλήπτη, τον Αποστολέα, τον κύριο της Απόδειξης Μεταφοράς Οχήματος και τον κύριο του οχήματος.

ΚΥΡΙΑ ΡΗΤΡΑ
2. Η μεταφορά διέπεται από α) τους κανόνες της Χάγης που περιλαμβάνονται στη Διεθνή Σύμβαση των Βρυξελλών της 25/08/1924 για την ενοποίηση των όρων που σχετίζονται με Αποδείξεις Μεταφοράς Οχημάτων και το Πρωτόκολλο της 25/8/1924, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο της 23/2/1968 β) Τη Σύμβαση των Αθηνών σχετικά με τη Μεταφορά Επιβατών και των Αποσκευών τους δια θαλάσσης που θα ονομάζεται εφεξής Σύμβαση Αθηνών 1974 και γ) την Ελληνική νομοθεσία και τους όρους και τις εξαιρέσεις που περιέχονται στους παρόντες, τους οποίους ο Φορτωτής δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει και αποδέχεται.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ
3. Κατ’ εξαίρεση των απαλλαγών από ευθύνες, οι οποίες περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους, το όχημα (ρυμουλκό ή φορτηγό ρυμουλκούμενο), τα εμπορεύματα ή κάθε άλλο αντικείμενο που αυτό μεταφέρει, θα θεωρείται σ’ αυτή τη σύμβαση σαν μια μονάδα μεταφοράς και το ότι γίνεται αποδεκτό χωρίς επιφύλαξη, σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ανάληψη ευθύνης από το Μεταφορέα.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4. Ο Μεταφορέας ή o Πράκτορας του δε θα έχουν ευθύνη για απώλεια ή βλάβη του οχήματος κατά την περίοδο πριν από τη φόρτωση ή μετά την εκφόρτωσή του από το πλοίο, οπωσδήποτε και αν προκύψει αυτή η απώλεια ή βλάβη.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
5. Η επικύρωση της κράτησης ή η αποδοχή της μεταφοράς από τον Μεταφορέα ακόμη και αν έχει λάβει το πλήρες αντίστοιχο αντίτιμο ή μέρος αυτού, δεν σημαίνει ότι το πλοίο είναι έτοιμο να φορτώσει ή ότι το όχημα πράγματι θα φορτωθεί. Η καθ’ αυτή φόρτωση εξαρτάται και από συνθήκες που μπορεί να εμποδίσουν τον απόπλου του πλοίου και τη φόρτωση. Αν η φόρτωση δεν πραγματοποιηθεί, ο Μεταφορέας οφείλει να επιστρέψει το ναύλο εξαιρουμένης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης, όπως αποζημίωση ή άλλη απαίτηση.
6. Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται δίπλα στο πλοίο τουλάχιστον 2 ώρες πριν την ώρα του απόπλου με όλα τα απαραίτητα ταξιδιωτικά και τελωνειακά έγγραφα έτοιμα, όπως και την απόδειξη πληρωμής του ναύλου και σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε οποιοδήποτε λόγο έστω κι αν δεν ανάγεται σε ευθύνη του Φορτωτή, ο Πλοίαρχος θα δικαιούται να αρνηθεί τη φόρτωση. Ο Μεταφορέας θα απαιτήσει το πλήρες αντίτιμο του ναύλου στην περίπτωση που ο Φορτωτής δεν είναι έτοιμος για φόρτωση την καθορισμένη ώρα, έστω και χωρίς δική του ευθύνη. Και στις δύο περιπτώσεις η σύμβαση μεταφοράς θα θεωρείται λήξασα.
7. Ο Φορτωτής πρέπει να εμφανίσει το όχημα, έτοιμο να φορτωθεί, με το φορτίο του ασφαλώς στοιβαγμένο και δεμένο, κλειστό, σκεπασμένο και σφραγισμένο με δική του ευθύνη και φροντίδα, και θα είναι υπεύθυνος με κάθε τρόπο απέναντι στο πλοίο και στους τρίτους.
8. Τα οχήματα θα φορτώνονται στο πλοίο σύμφωνα με τις οδηγίες του Πλοιάρχου.
9. Ο Πλοίαρχος είναι ελεύθερος να αρνηθεί να μεταφέρει ένα όχημα κατά την αποκλειστική του κρίση, χωρίς να οφείλεται καμιά άλλη αποζημίωση στον Φορτωτή εκτός της επιστροφής του ναύλου που αυτός έχει ήδη πληρώσει. Αν η αιτία της άρνησης για φόρτωση είναι ελαττωματική στοιβασία ή εξασφάλιση του φορτίου, ελάττωμα στις ταχύτητες, το φρένο ή άλλο μέρος του οχήματος, ανακριβής δήλωσης του Φορτωτή στον οποίο ανήκει το όχημα ή από άλλη αιτία που οφείλεται στο Φορτωτή ή τους προστηθέντες του, ο Μεταφορέας θα δικαιούται να παρακρατήσει ολόκληρο το ναύλο που πληρώθηκε για τη μεταφορά και η παρούσα σύμβαση θα θεωρείται λήξασα.

Η φόρτωση του οχήματος, ακόμη και χωρίς καμιά επιφύλαξη, δεν σημαίνει την αποδοχή από το Μεταφορέα της καλής του κατάστασης και καλής λειτουργίας, της σωστής στοιβασίας του φορτίου, της ακρίβειας της δήλωσης του Φορτωτή κ.λπ. και δεν υπάρχει καμία ευθύνη του Μεταφορέα και του πλοίου, και αυτοί δεν θα ευθύνονται απέναντι σε τρίτους.

ΦΟΡΤΩΣΗ – ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ
10. Ο Φορτωτής θα φέρει το όχημα ή θα το επιβιβάσει στο μέρος στοιβασίας με δική του φροντίδα, ευθύνη και έξοδα. Ο Φορτωτής και ο Παραλήπτης θα το ξεφορτώσουν και θα το παραλάβουν στο λιμάνι εκφόρτωσης, και ο Μεταφορέας δεν θα έχει καμία ευθύνη ακόμη και έναντι τρίτων. Ο οδηγός του οχήματος ή του ρυμουλκού που τελικά θα διατεθεί από το πλοίο ενεργεί ως βοηθός εκπλήρωσης των Φορτωτών ή των Παραληπτών, ακόμη κι αν είναι προστηθείς του πλοίου ή ένα τρίτο πρόσωπο θεωρείται βοηθός του, και ο Φορτωτής και ο Παραλήπτης είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τον οδηγό κατά την διαδικασία φόρτωσης, στάθμευσης ή εκφόρτωσης του οχήματος. Η παραμονή του οχήματος στην προβλήτα πριν τη φόρτωση και μετά την εκφόρτωση θα γίνεται με τη φροντίδα, τα έξοδα και την ευθύνη του Φορτωτή και/ή του Παραλήπτη.
11. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι οδηγοί θα είναι στη διάθεση του Πλοιάρχου και θα ακολουθούν τις οδηγίες του.
12. Όταν το πλοίο φτάσει στο λιμάνι προορισμού, οι οδηγοί του λιμανιού και οι Παραλήπτες θα παραλάβουν τα οχήματα τους (εγκαίρως και χωρίς να εμποδίζουν/καθυστερούν την ροή των άλλων οχημάτων) μετά την προηγούμενη παράδοση των φορτωτικών εγγράφων. Αν ο οδηγός/παραλήπτης δεν αποβιβάσει το όχημα εγκαίρως και γρήγορα από το πλοίο, οι υπεύθυνοι του πλοίου θα φροντίσουν ώστε το όχημα να αποβιβασθεί στην αποβάθρα έξω από το πλοίο, πάντα με την ευθύνη, κίνδυνο και έξοδα του Φορτωτή και/ή του Παραλήπτη.
Το όχημα θα αφεθεί στην αποβάθρα ξεκλείδωτο, με το κλειδί πάνω στο διακόπτη της μηχανής, με κίνδυνο και έξοδα του Παραλήπτη.
Ο Παραλήπτης θα παραλάβει το όχημα μετά την πληρωμή στην «Κ/ΞΙΑ ΑΝΕΚ ΑΕ - SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC. & ΣΙΑ» των οποιωνδήποτε εξόδων και οι Πράκτορες θα έχουν την δυνατότητα χωρίς να είναι εξαναγκασμένοι, να τοποθετήσουν το όχημα σε χώρο στάθμευσης (φυλασσόμενο ή μη φυλασσόμενο) με ευθύνη και κίνδυνο του Φορτωτή/Παραλήπτη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
13. Η σύμβαση που αποδεικνύεται με αυτήν την Απόδειξη Μεταφοράς οχήματος γίνεται μεταξύ του Φορτωτή και του Πλοιοκτήτη, ο οποίος κατονομάζεται στην παρούσα (ή του αντικαταστάτη του) και επομένως συμφωνείται ότι ο Πλοιοκτήτης θα είναι υπεύθυνος μόνο για βλάβη ή απώλεια που θα οφείλεται σε παραβίαση αυτής της σύμβασης ή σε μη εκτέλεση κάποιας υποχρέωσής του που απορρέει από τη σύμβαση μεταφοράς, είτε είχε σχέση ή όχι με την αξιοπλοΐα του πλοίου. Αν παραταύτα κριθεί ότι ο Μεταφορέας και/ή ο εγγυητής του οχήματος που μεταφέρεται εδώ είναι κάποιος τρίτος, όλοι οι περιορισμοί, ή οι απαλλαγές ή η ευθύνη που προβλέπει ο Νόμος ή αυτή η Απόδειξη Μεταφοράς οχήματος θα αναφέρονται σ’ αυτόν. Επιπλέον συμφωνείται και γίνεται αντιληπτό ότι οι Πράκτορες που εξέδωσαν αυτή την Απόδειξη Μεταφοράς οχήματος εξ’ ονόματος και για λογαριασμό του Πλοιάρχου δεν αποτελούν αντισυμβαλλόμενο της συναλλαγής. Αυτοί οι Πράκτορες δε θα είναι υπεύθυνοι βάσει αυτής της Σύμβασης μεταφοράς ούτε σαν Μεταφορείς ούτε σαν εγγυητές του οχήματος.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
14. Το προβλεπόμενο ταξίδι δεν θα περιορίζεται σε αυτή την απευθείας γραμμή αλλά θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει και προσεγγίσεις ή επιστροφές ή στάσεις ή καθυστερήσεις σε οποιοδήποτε λιμάνι ή άλλα μέρη όπου για οποιοδήποτε εύλογο σκοπό συνδέεται με την παροχή των υπηρεσιών περιλαμβανομένης της συντήρησης του πλοίου και του πληρώματος.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
15. Είτε έχει ρητά συμφωνηθεί εκ των προτέρων είτε όχι ο Μεταφορέας θα είναι ελεύθερος να μεταφέρει το όχημα στο λιμάνι προορισμού του με το συμφωνημένο πλοίο είτε, με άλλο ή άλλα πλοία, που είτε, του ανήκουν, είτε ανήκουν σε άλλους ή με άλλα μέσα μεταφοράς, που προσεγγίζουν κατευθείαν ή με ενδιάμεσους σταθμούς το λιμάνι προορισμού και να μεταφέρουν το όχημα πέρα από το λιμάνι προορισμού, να το μεταφορτώσουν, να το αποβιβάσουν και να το αποθηκεύσουν, είτε, στη ξηρά, είτε στη θάλασσα και να το μεταφέρουν στη συνέχεια με έξοδα του Μεταφορέα, αλλά με κίνδυνο του Φορτωτή. Όταν ο τελικός προορισμός όπου ο Μεταφορέας έχει αναλάβει να παραδώσει το όχημα είναι άλλος από το λιμάνι εκφόρτωσης του πλοίου, ο Μεταφορέας ενεργεί μόνο σαν Παραγγελιοδόχος Μεταφορέας. Η ευθύνη του Μεταφορέα περιορίζεται στο τμήμα της μεταφοράς που αυτός διενήργησε με πλοία που διαχειρίζεται και καμιά απαίτηση δεν θα γίνει δεκτή από τον Μεταφορέα για βλάβη ή απώλεια που προκύπτει κατά τη διάρκεια κάποιου άλλου τμήματος της μεταφοράς ακόμη και στην περίπτωση που ο συνολικός ναύλος εισπράχθηκε από αυτόν για ολόκληρη τη μεταφορά.

ΝΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
16. (α) Προπληρωτέος ναύλος, είτε έχει πληρωθεί ή όχι, θα θεωρείται ότι ανήκει στον Μεταφορέα κατά τη φόρτωση και δε θα επιστρέφεται σε καμμία περίπτωση. Οι απαιτήσεις του Μεταφορέα για δαπάνες που προέκυψαν απ’ αυτή τη σύμβαση θα θεωρούνται οφειλόμενες κατά τον ίδιο τρόπο, μόλις προκύψουν. Από την ημερομηνία που ο ναύλος και οι δαπάνες θα αρχίσουν να οφείλονται, θα επιβαρύνονται με επιτόκιο (20%), το χρόνο.
(β) Οποιεσδήποτε οφειλές, δασμοί, φόροι και τέλη επιβληθούν εναντίον του πλοίου κάτω από οποιαδήποτε ονομασία θα πληρώνονται από το Φορτωτή.
(γ) Ο Φορτωτής θα ευθύνεται για όλα τα πρόστιμα και απώλειες που θα υποστεί ο Μεταφορέας, το πλοίο ή το όχημα, για μη τήρηση κανονισμών εισαγωγών ή εξαγωγών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι τιμές και τα δρομολόγια που αναφέρονται στον κατάλογο της «Κ/ΞΙΑ ΑΝΕΚ ΑΕ - SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC. & ΣΙΑ» είναι βασισμένα στις ισχύοντες στο χρόνο εκτύπωσης συνθήκες. Εάν οποιαδήποτε από τις συνθήκες αυτές αλλάξει μετά το χρόνο εκτύπωσης, η Κοινοπραξία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές στα δρομολόγια ή να αποφύγει συμβατική της υποχρέωση. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων, ο Πελάτης δικαιούται πλήρους αποζημίωσης. Παρόλαυτά η Κοινοπραξία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες επ’ αυτού. Σε περίπτωση ανόδου της τιμής των καυσίμων, αυξομείωσης της ισοτιμίας του νομίσματος ή σε άλλων απρόβλεπτων γεγονότων, η Κοινοπραξία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς πρότερη ενημέρωση.

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟ
17. Ο Μεταφορέας θα έχει δικαίωμα εμπράγματου ενεχύρου, για οποιοδήποτε χρέος του οφείλεται απ’ αυτή τη σύμβαση και προκειμένου να αποκαταστήσει την οφειλή μπορεί να πουλήσει το όχημα και τα περιεχόμενα του, είτε ιδιωτικά, είτε με πλειστηριασμό για να καλύψει τις απαιτήσεις του.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ Κ.Λ.Π.
18. α) Ο Πλοίαρχος και ο Μεταφορέας είναι ελεύθεροι να συμμορφώνονται με οποιαδήποτε διαταγή ή οδηγίες ή συστάσεις σε σχέση με αυτή τη μεταφορά, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση που θα δοθεί από κάποια Κυβερνητική ή άλλη Αρχή ή οποιονδήποτε ενεργεί ή φέρεται να ενεργεί στο όνομα μιας τέτοιας Κυβέρνησης ή Αρχής ή έχει από τις ρήτρες ασφάλισης του πλοίου το δικαίωμα να δίνει τέτοιες διαταγές ή οδηγίες ή συστάσεις.
β) Αν προκύψει ότι η εκτέλεση της μεταφοράς θα μπορούσε να θέσει το πλοίο ή κάποιο όχημα πάνω στο πλοίο σε κίνδυνο κατάσχεσης, ή βλάβης ή καθυστέρησης που θα προέρχεται από πόλεμο, πολεμικές επιχειρήσεις, αποκλεισμό στάσεις, εμφύλιες συρράξεις ή πειρατεία ή κάποιο άτομο πάνω στο πλοίο εκτεθεί στον κίνδυνο να χάσει τη ζωή ή την ελευθερία του ή ένας τέτοιος κίνδυνος εμφανίζεται αυξημένος, ο Πλοίαρχος μπορεί να εκφορτώσει το όχημα στο λιμάνι φόρτωσης ή σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλές και βολικό λιμάνι.
γ) Αν εμφανιστούν επιδημίες, καραντίνα, παγοθραυστικά προβλήματα, κωλυσιεργίες των εργατών, απεργίες, ανταπεργίες, και οποιεσδήποτε δυσκολίες στην ξηρά ή πάνω στο πλοίο κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση και που θα εμπόδιζαν το πλοίο να αναχωρήσει από το λιμάνι εκφόρτωσης ή να εκφορτώσει κατά το συνήθη τρόπο και να εγκαταλείψει το λιμάνι, όλα αυτά με ασφαλή τρόπο και χωρίς καθυστέρηση, τότε ο Πλοίαρχος μπορεί να αποβιβάσει το όχημα στο λιμάνι φόρτωσης ή άλλο ασφαλές και βολικό λιμάνι.
δ) Η εκφόρτωση κάτω από τους όρους αυτής της ρήτρας οποιουδήποτε οχήματος για το οποίο έχει εκδοθεί Απόδειξη Μεταφοράς Οχήματος θα θεωρηθεί δέουσα εκπλήρωση αυτής της σύμβασης. Αν κατά την άσκηση κάποιας από τις ελευθερίες που επιτρέπει αυτή η ρήτρα προκύψουν άλλα έξοδα, αυτά θα πληρωθούν από το Φορτωτή επιπρόσθετα στο ναύλο, μαζί με τον ναύλο επιστροφής αν υπάρχει, και για κάθε επιπλέον υπηρεσία που παρασχέθηκε στο όχημα θα καταβληθεί λογική αποζημίωση.
ε) Αν κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις αναμένεται να συμβεί ή για κάποιο λόγο το πλοίο δεν μπορεί να πλησιάσει με ασφάλεια και χωρίς καθυστέρηση το λιμάνι φόρτωσης ή πρέπει να υποβληθεί σε επισκευές, ο Μεταφορέας μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση πριν εκδοθεί η Απόδειξη Μεταφοράς Οχήματος.
ζ) Ο Φορτωτής θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
19. Συμφωνείται εδώ ρητά ότι κανείς προστηθείς ή πράκτορας του Μεταφορέα (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων εργολάβων που μπορεί κατά καιρούς να χρησιμοποιήσει ο Μεταφορέας) δε θα έχει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες οποιαδήποτε ευθύνη προς το Φορτωτή για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή καθυστέρηση που απορρέει άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη ή σφάλμα απ’ τη μεριά του, ενώ ενεργούσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του και με κάθε επιφύλαξη, όλων των γενικών όρων που θέτει αυτή η ρήτρα, κάθε εξαίρεση, περιορισμός, όρος και ελευθερία που περιέχεται στην παρούσα και κάθε δικαίωμα, εξαίρεση από ευθύνη, άμυνα και ασυλία κάθε είδους που εφαρμόζεται στον Μεταφορέα ή που ο Μεταφορέας δικαιούται κάτω από αυτή τη σύμβαση θα επεκτείνεται και στις ενέργειες κάθε βοηθού εκπληρώσεως ή πράκτορα του Μεταφορέα που ενήργησε όπως αναφέρθηκε. Για το σκοπό όλων των ισχυόντων όρων αυτής της ρήτρας ο Μεταφορέας θα είναι ή θα θεωρείται πως ενεργεί σαν πράκτορας ή σαν εντολοδόχος στο όνομα ή για το όφελος όλων των προσώπων που είναι ή μπορούν να γίνουν βοηθοί εκπληρώσεως ή πράκτορες κατά καιρούς (περιλαμβανομένων των ανεξαρτήτων εργολάβων όπως προαναφέρθηκε) και όλα αυτά τα πρόσωπα θα θεωρούνται μέχρι αυτό το όριο, μέρη αυτής της σύμβασης που αποδεικνύεται με αυτήν την Απόδειξη Μεταφοράς Οχήματος. Ο Μεταφορέας θα δικαιούται να πληρωθεί από το Φορτωτή σε πρώτη ζήτηση, οποιοδήποτε ποσό είναι εισπράξιμο ή εισπρακτέο από τον Φορτωτή ή οποιοδήποτε άλλο ποσό από αυτόν το βοηθό εκπλήρωσης ή πράκτορα του Μεταφορέα, για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή καθυστέρηση ή κατ’ άλλο τρόπο.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
20. Οποιαδήποτε ψυκτικά μεταφορικά μέσα πρέπει υποχρεωτικά να είναι σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου που απαγορεύει στα οχήματα να μεταχειρίζονται δικές τους πηγές ενέργειας εν πλω. Κατ’ απαίτηση του Φορτωτή που γίνεται τη στιγμή της κράτησης και υπό τον όρο ότι αυτό είναι δυνατόν επειδή υπάρχουν διαθέσιμες οι ηλεκτρικές παροχές στο πλοίο, μπορεί να γίνει σύνδεση με το κύριο ηλεκτρικό σύστημα του, υπό τον όρο ότι το όχημα είναι εξοπλισμένο με το ειδικό κύκλωμα διακοπής της σύνδεσης επιτρέπεται με υπευθυνότητα και ευθύνη του Φορτωτή και απέναντι στους τρίτους, χωρίς καμία ευθύνη του Μεταφορέα και του πλοίου για έλλειψη ή προσωρινό ελάττωμα ή περιοδική βλάβη ή ξαφνικές αλλαγές στην τάση και για κάθε άλλο ελάττωμα διακοπής στις εγκαταστάσεις παραγωγής και παροχής ενέργειας του πλοίου ακόμη και αν αυτό οφείλεται στο προσωπικό του πλοίου. Η παροχή ρεύματος θα διακόπτεται στην περίπτωση που η μηχανή του ψυκτικού οχήματος εκπέμπει σπίθες την ώρα λειτουργίας της.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
21. Ο Μεταφορέας δε θα είναι υπεύθυνος σε καμιά περίπτωση για ζημιά που θα προκύψει από καθυστέρηση στην αναχώρηση ή από ακύρωσή της και δε θα έχει ευθύνη για απώλεια ή βλάβη ή για χαμένο αντικείμενο από τα οχήματα, το φορτίο ή οτιδήποτε άλλο μέσα σ’ αυτό, οπότε κι αν αυτό συμβεί, είτε, πριν είτε κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή εκφόρτωσης και όποια κι αν είναι η αιτία ακόμη και αν ευθύνονται οι πράκτορες ή προστηθέντες του Μεταφορέα.
22. Ο Πλοίαρχος είναι ελεύθερος να αποβιβάσει επιβάτες και φορτίο σε οποιοδήποτε λιμάνι άλλο από εκείνο του προορισμού, εξαιτίας συνθηκών που αφορούν το πλοίο ή το ταξίδι. Σ’ αυτή την περίπτωση και εφόσον η απόσταση καλυφθεί από το πλοίο και το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί, ο Μεταφορέας θα επιστρέψει τη διαφορά του ναύλου αν του ζητηθεί, και θα απαλλαγεί από κάθε άλλη υποχρέωση αποζημίωσης.
23. Ο Φορτωτής και/ή ο Οδηγός δηλώνουν ρητά ότι το όχημα δεν μεταφέρει, εύφλεκτα, εκρηκτικά, χημικά ή με άλλο τρόπο επικίνδυνα και/ή άλλα εμπορεύματα που δεν είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια.
24. Ο Φορτωτής και/ή ο Οδηγός οφείλει ν’ αναφέρει στον πλοίαρχο και/ή στον πράκτορα του πλοίου ότι μεταφέρει επικίνδυνο φορτίο στο όχημα του, δηλ. εύφλεκτα, εκρηκτικά ή άλλου είδους επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με την κατάταξη του IMO, πριν την αναχώρηση όπως επίσης, ότι το όχημα και ο οδηγός είναι εφοδιασμένοι με τις άδειες για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Το μεταφερόμενο με τη συγκατάθεση του Μεταφορέα ή του Πλοιάρχου ή του Πράκτορα, όχημα με το επικίνδυνο φορτίο, μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στον ειδικό χώρο του πλοίου που προορίζεται για τέτοια φορτία, με την προϋπόθεση πάντα ότι τέτοιος χώρος είναι διαθέσιμος. Η μεταφορά των επικίνδυνων αγαθών πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες που θέτει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και/ή το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Ο Πλοίαρχος είναι ελεύθερος στην περίπτωση που το επικίνδυνο φορτίο που βρίσκεται πάνω στο πλοίο εν γνώσει του και με τη συγκατάθεσή του, αρχίζει να είναι επικίνδυνο για το πλοίο και/ή το φορτίο του, να εκφορτώσει ή να καταστρέψει το επικίνδυνο φορτίο χωρίς καμία ευθύνη απέναντι στο πλοίο ή το Μεταφορέα, τους προστηθέντες και τους πράκτορες του εκτός της περίπτωσης της Γενικής Αβαρίας.
25. Ο Μεταφορέας δεν έχει καμία γνώση για την περιγραφή, το βάρος και την αξία των αγαθών που είναι φορτωμένα πάνω στο όχημα.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΒΑΡΙΑ
26. Η Γενική Αβαρία θα ρυθμίζεται από τους κανόνες York Antwerp, του 1974. Προτού παραλάβει τα αγαθά ο Παραλήπτης θα υπογράψει το “Lloyd’s Average Bond” και θα πρέπει να επισημοποιηθεί η παρακατάθεση από το Μεταφορέα ως εγγύηση αυτής της συνεισφοράς.
Η παρακατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 23 των προαναφερόμενων κανόνων θα γίνεται σε κοινό λογαριασμό του Μεταφορέα και του Διακανονιστή της Αβαρίας σε Τράπεζα κοινής τους επιλογής. Ένας ή περισσότεροι Διακανονιστές Αβαρίας που θα ορίσει ο Μεταφορέας θα φροντίσουν για έναν Διακανονισμό Αβαρίας με συμβιβασμό Αθήνα, Ελλάδα.

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
27. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια του Πειραιά στην Ελλάδα.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
28. Το νόμισμα το οποίο θα χρησιμοποιείται στις συναλλαγές του Πλοίου είναι το Ευρώ. Ανταλλακτήρια συναλλάγματος (Exchange Bureaus) καθώς και μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) είναι επίσης διαθέσιμα. Πιστωτικές κάρτες τραπεζών διεθνούς φήμης και αναγνωρισιμότητας, γίνονται αποδεκτές.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΙΝΤΕRΝΕΤ)
29. Δορυφορικά τηλέφωνα είναι διαθέσιμα επί του πλοίου. Παρόλαυτά, συστήνεται και η χρήση της δυνατότητας σύνδεσης στο INTERNET επί του Πλοίου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
30. Η «Κ/ΞΙΑ ΑΝΕΚ ΑΕ - SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC. & ΣΙΑ», δεν ευθύνεται για την απώλεια χρημάτων ή άλλων τιμαλφών τα οποία εναποτίθενται σε ανοιχτούς χώρους αποθήκευσης ή στις καμπίνες. Σε περίπτωση απώλειας προσωπικού αντικειμένου συνιστάται να δηλώνεται άμεσα το γεγονός στο χώρο υποδοχής του Πλοίου (Reception Desk) ή στο αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (Customer Service Department). Τηλ: +30 210 8919010, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
31. Όλοι οι επιβάτες υποχρεούνται να διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο καθώς και όλα τα υπόλοιπα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η «Κ/ΞΙΑ ΑΝΕΚ ΑΕ - SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC. & ΣΙΑ» δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση που οι Αρχές απαγορέψουν σε κάποιο επιβάτη να συνεχίσει το ταξίδι του.  Η «Κ/ΞΙΑ ΑΝΕΚ ΑΕ - SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC. & ΣΙΑ»διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί και να απαγορέψει την επιβίβαση σε επιβάτη που δεν διαθέτει γνήσια ταξιδιωτικά έγγραφα. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου στην Κοινοπραξία από το γραφείο μεταναστών, η Κοινοπραξία θα δύναται να απαιτήσει το ποσό του προστίμου από τον επιβάτη που δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα. Σε περίπτωση που οι αρμόδιοι υπάλληλοι του γραφείου μεταναστών αρνηθούν την είσοδο, ο επιβάτης θα στέλνεται πίσω με δικά του έξοδα. Τα βρέφη και τα παιδιά πρέπει επίσης να διαθέτουν επίσημα έγγραφα ταυτοπροσωπίας. Κρίνεται σκόπιμο στους πολίτες άλλων κρατών να συμβουλευτούν τα αρμόδια προξενεία για περισσότερες λεπτομέρειες.
atticagroup logo 2019
uic
Sete
InterFerry
ISO
Climate rescue
elitour
ancona
wedolocal
maritime
pci

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Κλείσιμο
Αναγκαία/Λειτουργικότητας

Επιτρέπουν τις βασικές λειτουργίες του ιστότοπου, όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Τα συγκεκριμμένα Cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει σωστά ο ιστότοπος και να εξυπηρετήσει το σκοπό την επίσκεψης του χρήστη. Επιτρέπουν στον ιστότοπο να «θυμάται» τις επιλογές του χρήστη, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και εξατομικευμένες λειτουργίες σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

Επιδόσεων

Mας βοηθούν να κατανοήσουμε πως χρησιμοποιούν και αλληλοεπιδρούν οι επισκέπτες με τις διάφορες σελίδες, συλλέγοντας και αναφέροντας ανώνυμα πληροφορίες. Έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε αν οι χρήστες αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και αν κάποια σελίδα χρειάζεται βελτίωση. Χρησιμοποιούνται και για δημιουργία χρήσιμων reports για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις του site μας γενικότερα.

Στόχευσης/Διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή διαφημίσεων με περιεχόμενο που ταιριάζει στους χρήστες και τα ενδιαφέροντά τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή εξατομικευμένων προσφορών για τον χρήστη. Επίσης, μας βοηθούν στη μέτρηση της απόδοσης των διαφημιστικών καμπανιών.